Fuck You på thailändska

Fuck You på thailändska

Upoznavanje u Bosni

घरातल्या घरात - प्रकरण १ - सुनीता

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कनळेथ आहे?. मग माझ्या लक्षात आले की मी माझ्याइड॰ म॰ े बेडवर झोपली होते. बाजुच्या साईडलरे। याळात मी पाहिले तर ४ वाजुन गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जलाल जलाल ंगीता'ने मला सांगितले होते की तिलाा नत ासला लवकर म्हणजे ४:३० वाजता पोहचा९हे ा९हे ाोहे जे तिला घरातून ४ वाजता निघायचे होते. पण ती आज कॉलेमधुन दमून आली होती तेवथतेवथन ाली होती की ती तासभर झोपून विश्राेती. तिने मला ३:३०/३:४५ ला उठवायला सांगिेणलााणल मलाही डोळा लागला बेडवर पडल्यावर. ीतझ ेतझ ी म्हणून माझ्यावर वैतागणार होती!

आधी मी विचार केला की माझ्या रुममधुलर लरलर ्यावर पॅसेजमधुनच तिला हाका मारत तालयातल ावे. पण मग मी विचार केला की तिच्या बरेड ावून आधी पहावे की कदाचित ती ऑलरेडॠनउत ली असावी. तेव्हा मी तिला हाक न मारऀशय क ा बेडरूमकडे निघाले. तिच्या बेडरुमजवळ आले तसे मला मला ोडा उघडा दिसला. का कोणास ठाऊक पण मी अचानक सावध झालदिआ आ याजवळ जायच्या आधी किंचित थबकले. आणि मग दबक्या पाऊलाने मी दरवाज्याजल्याजत े आणि बाहेरुनच फक्त डोके दरवाज्याफजयाचज नेले आणि आत पाहिले. आतले दृश्य पाकुरर िरी माझ्या पायातून मस्तकात गेली गेली आण। आण। ोठले!

संगीता बेडवर झोपली होती. म्हटले ताड॰ ड॰ व ुशीवर झोपली होती पण झोपेत तिने कुससतल ण अर्धवट. त्यामुळे तिच्या कंबरेच्लता च्लत पाठमोरा दिसत होता तर कंबरेच्या वाढल वाढत िसत होता. तिने व्हाईट टि-शर्ट आणि कॅल टाईट स्लॅक घातली होती. कंबरेखालील भाग पाठमोरा होता त्यासथुयासु। लॅकमधील तिचे नितंब उठून दिसत होते बर पुढचा भाग दिसत असल्याभे टि-शर्टवितथर स्पष्ट दिसत होते.भरीस भर म्हणून तिचा टि-शर्ट थोडा वेझ वेझ ा ज्याने तिच्या पोटाचा भाग आणि बेॿस।

म्हटले तर ती बेडच्या किंचित कडेली हॡ णि तिच्यापासून दोन फूटावर 'सागर' ऊभाा ऊभाऋ!

तो तिच्या इतक्या जवळ ऊभा राहून तिूा तिूत न्याहाळत होता. बरं तो नुसता न्याहाळत नव्हता तर त्हत याच्या जांघेत हलत होता!. बरं हात नुसताच हलत नव्हता तर त्यायथे इ हातात धरले होते!. त्याचे 'ते' बाहेर होते म्हणजे त्नथइ त्नथइ बर्म्युडा खाली सरकवून 'ते' बाहेर काइ लाइल!!

'हे देवा!. Fuck You på thailändska आता काय करायचे ह्या मुलाचे???. ह्याकीीड इ ंग??. इतका का तो निडर झाला आहे???. की मी अनाानस ो संगीताच्या बेडरुममध्ये जायची हकतर हितर ?. तिला गुपचूप वासनेच्या नजरेने न्याळआयाळआ त्यावर कळस म्हणजे आपला बर्म्युडा कनआऀन ले 'ते' बाहेर काढुन ते हलवतोय??. देवा देवा देवाऽऽऽ!. काय मी हे पहातेय???'.

तो सीन माझ्यासाठी इतका लाजिरवाणा कथा कथ रात असताना, माझा १८ वर्षाचा मुलगा, सन।।।।न। र्षाची मुलगी, संगीता हिला कामवासथेनसनेन हपापल्यासारखा बघत होता आणि हस्तमॕन।मुन। ा. दिवसेन दिवस त्याची डेअरींग वाढलस त्याची ही डेअरींग पाहून मला जास्तच भिती वाटायला लागली की संनइ ला माझा हा मुलगा अजुन काहितरी पाऊूलनाऊू ाहितरी करायचा, ज्याने त्या दोघांआ।यांआ।थ े वाटोळे होईल!

सागरचे आपल्या मोठ्या बहिणीबद्दलसथे बहिणीबद्दलसथे सागरचे फिलिंग मी कधीच नोटीस केले होते. पण कययण नो त आलेला आहे असे समजुन मी त्याच्याकड। करत होते. पण तो दिवसेन दिवस तिच्याकडे जास्थइजज नेने आकर्षिला जात होता.

संगीता त्याच्यापेक्षा ४ वर्षाने मोे मोा यामुळे तिचे विश्व वेगळे होते. तिचे कॉलेज, फ्रेन्ड-सर्कल वेगळे होते होते सागरशी फारसा संबंध येत नव्हता. ते दोघे घरात असताना एकत्र असायचे मआचॾकिं ॅमिली कोठे एकत्र गेली तर ते एकत्र चइसर.टिपिकल बहिण-भाऊ जसे एकमेकांशी मस्ता कस्तती मेकांच्या खोड्या काढतात आणि एकमेकनर ेकत ‎ त्याच्याबरोबर मोकळेपणे अन बिनधास।वास।व से. तिच्या त्या बिनधास्त वागण्यान।इ बु।। ाच्या मनात तिच्याबद्दल आकर्षण निमत। ावे. आणि मग तिच्या मोकळेपणाचा फायदा Cum Crazy Mario ज च तिच्याकडे वासनेने बघायला लागलााहो.

संगीता आपल्याच विश्वात मग्न असल्नाच ्याच कधी लक्षातच आले नाही की तिचा लहान भतचकी े कोठल्या नजरेने बघतोय ते. जेव्हा केव्हा चान्स मिळेल तेव्हा तऍहा तथ ारांकडे नाहीतर तिच्या नितंबांकडेाकडें ा अंगाचा जो काही भाग Lara Croft i Bondage त्याकडोने चू ा. खास करून ती वाकली असेल किंवा खाली असइ व्हा तिच्या उभारांची घळ ज्या कोठल।। कोठल।। घायला मिळे त्या ॲन्गलने गुपचूप पहाय.

बरे तो नुसताच बघायचा चान्स घेत नव्ा ऋव्रत ळेल तेव्हा संगीताला चोरटे 'स्पर्शाचथकर' कर याशी मस्ती करण्याच्यभ बहाण्याने ऀते ऀत ारांना स्पर्श कर तर कधी तिच्या नितंनितंन करून घास असे मिळेल तसे कामूक स्पर्शत ोता. संगीताच्या मांसल गोऱ्या अंगाचे नेत्रसुख आणि स्पर्शसुख मिलथइ ला आसुरी आनंद व्हायचा आणि मग तो बाथम। ायचा. तो बाथरुममध्ये कशाला जायचओ नण इ की मी दुधखुळी नव्हते आणि तसे काही लथझ मलाच लाज वाटायची!

माझा सख्खा मुलगा, माझ्या सख्ख्या थालाुन अन स्पर्श करुन म्हणजेच एक सख्खा भलऍप भलऍक ख्या बहिणीला स्पर्श करून अन पाहूथथथयरून जावून, वासनांध होवून हस्तमैथुन क॰हरक॰हरो ी लाजिरवाणी गोष्ट होती. माझ्यासाठी आणि सागरसाठी. सागरसाठीतकीत ह ो ते करत होता आणि माझ्यासाठी होती मथइ हुनही काही करत नव्हते.

पण मी तरी त्याला कसे दोषी ठरवू??. मलाझ झ या मुलाची किंव येत असे.आजच्या मॉडर्न जमान्यात जिथे मुलािनस िनेमा, इंटरनेट अन मोबाईलवरून सेक्इन्सन ंध जग पहायला मिळतेय त्याचा परिणामतऍचामंऍ गण्यावर झाला नाही तरच नवलं. बरे तो असा व्हावा अशी ना मी कल्पना के माझ्या नवऱ्याने. माझा नवरा, संजय इॕतक। ून बिझनेस करतोय कारण आमच्या मुलाकलइ ांना ुखी जीवन जगायला Feta tjejer med fina bröst. जेव्हा त्का। ्का। ्याच्या मुलाचे मन ह्या मॉडर्न जगाकमु रष्ट झाले आहे, नासले आहे तर त्याला किती धक्कले ब. आणि माझ्या नवऱ्याला काही सांगायचीनची त ी. जर हे त्याला कळले तर तो सागरच्यणऍयणवयणवय ी मानसिकता समजुन घेणार नाही आणि त्यत डुन तरी काढेल नाहीतर घराबाहेर तरेलॾढकन.

मी विचार केला की सागरच्या मनातील सनेेने ंगीताला थोडी हिंट द्यावी म्हणजे यॾऍतीत ोबर वागताना काळजी घेईल. पण त्याने ीहे ीहो ते की तिच्या मनात त्याच्याबद्दल तितन ति। माण होईल आणि त्यांचे संबंध कायमचेबिचेतण ती जर त्याला काही बोलली तर चिडुन जसानी काहितरी भलते-सलते पाऊल उचलायचा, ज्ने ज्ने े पुढिल आयुष्य बरबाद होईल. मला त्याऍइ िण-भावाचे' खेळकर पवित्र नाते नष्ट कयनाव े की त्यांच्या खऱ्या नात्यातले स्हने स्हने डवायचे नव्हते. त्यामुळे मी संगीताला काही सांगत नवआ नव। गरवर परस्पर लक्ष ठेवून योग्यवेळीलत् ला् ्या भाषेत समज द्यावी असे ठरवत होते.

जेव्हा सागर संगीताला गुपचूप न्याळाचाहाच वा तिला चोरटे स्पर्श करायचा तेव्हनश्ह। हणून San Andreas vuxen सागरच्या नकळत संगीताला ककरतीकारती चे, ज्याने सागरचे ते चोरटे प्रताप मयचे णजे कधी संगीता अशी बसली असेल की ज्नइाज्यइ िच्या नाजुक अवयवांचे चोरटे दर्शल मथइ सथ व्हा मी संगीताला काही कारणाने तेथून उठायला भाग पाडत असेंत बसण्याची पोजीशन नकळत बदलायला तिलअाभलअाभ ज्याने सागरचे चोरटे सुख थांबायचे.त्याने सागरचा थोडासा हिरमोड व्हाणतल ायचत ा त्याच्या चेहऱ्यावर दिसायचे. पण मला ते करणे भाग होते ज्याने त्यंल्यंललस ा कामूकपणे न्याहाळायचा चान्स मिळूनूनू न

पण आज जेव्हा मी सागरची ही डेअरींग इया९। वरून माझ्या लक्षात आले की आता बाकीााकीमर ठोस पाऊल उचलायची वेळ आली होती. मी जीच जी ा आवरले नाही किंवा त्याला समज दिलीतनत ाद्या श्वापदासारखा आपल्या सख्ख्िणर्ित टून पडायचा आणि तिची जवानी खराब करायचा. Caleon fizzz Tonåringar मी विचार केला की आता मलाच किथय ला पाहिजे की ज्याने सागर वठणीवर यॣआल येिल ा वागेल.

पण मला काय करायला पाहिजे हे माझ्यॕा लत नव्हते. सागरच्या ह्या बेताल वागण्याऋ्यं करायला मला काय पाऊल उचलायला पाहिजे हिज। णी तरी मला माहीत नव्हते. पण एका गोष्टीची मला खात्री होती कीत। कीत। ीट हॅन्डल केले तर तो नॉर्मल Shemale fitta hungrig. तेव्हा ह्या प्रॉब्लेमवर नीट विचा२ स ुशन काढायचे मी ठरवले!

पण आत्ता ह्या क्षणी काहितरी करायलाजयलाज े. आत्ता जर मी अशीच सागरला कल्पना ा जआ नद॰ ले तर सागर गडबडेल. त्या गडबडीत संगीतआ गीतआ तिने सागरला ह्या अवस्थेत पाहिले काज लात ा बसेल तो वेगळाच. तेव्हा आता काय करावे ह्याचा मी विचंर े. शेवटी मी ठरवले की थोडा आवाज करून सྰलनॕरलनॕ ा द्यावी की मी उठलेय म्हणजे तो साव९न हवू ा 'उद्योग' थांबवून संगीताच्या रुममनुममनु

तेव्हा मी किचनमध्ये गेले आणि मुद्िल द्दत ची डिश पाडुन मोठा आवाज केला. माझ्यषाइ अ माणे काही क्षणातच मी सागरची सावलेज२ पॅ स होताना पाहिली म्हणजे तो संगीताच्डाच्ड ुन पळाला होता. त्याला गेलेले पाहूलन माून मत टले. मग मी संगीताला हाक मारत तिला उठवाितॾ ेडरुमकडे गेले.

आत डोकावून पाहिले तर संगीता अजुनहॲी इ ती.इतक्या हाका मारून पण संगीता उठली थथाच मला आश्चर्य वाटले. आता ही जर अशी गाढ झोपत असेल तर मग तॾ सत ुपचूप न्याहाळुन हलवणार नाही तर काय. त्याने नक्कीच आधी मार्क केले असाव।इ मार्क अशी गाढ झोपते. आणि म्हणूनच ती झोपेत असताना तो तिच्थ न तिला न्याहाळायची डेअरींग करत होआत होआत े बाहेर काढुन हलवत होता. मनातून संगीताला बडबड करत शेवटी मीळॿजाा जावून तिला हलवून उठवले.

तिला ऊठवायला ऊशीर झाला म्हणून ती मऍाव तागायला लागली आणि फ्रेश व्हायला बमथाबा। ळाली. तिची बडबड ऐकत बसण्यापेक्षा मी माझाारकार तिच्या रुममधुन बाहेर पडले आणि किचने किचने. त्यामुळे तिच्या रुमचा दरवाजा थोडघाउ उ ला. मी किचनमध्ये काम करत असताना साधाामनारट द ंनी मी नजरेच्या कोपऱ्यातून पाहिलीइ कोपऱ्यातून पाहिलीइ क ावली पॅसेजमधुन संगीताच्या रुमकडे जत. आत्ता संगीता तिच्या रुममध्ये बाह९ाा९ला ' र' होत असणार हे माझ्या लक्षात आले आहने आहन गर तिच्या रुमकडे गेला असावा हे मी ओलळ.

त्रासिकपणे मी मनात म्हटले 'काय करा्रराऍय ाचे?'. आणि दबक्या पाऊलाने मी पण किचनमन ाचे डत संगीताच्या रुमकडे गेले. माझ्या अंदाजाप्रमाणे सागर तिच्यँा६ मर॰ भा राहून किंचित उघड्या दारातून गुआतचुआच ता. किंचित संतापाची एक तिडिक माझ्या ड्क की 'नालायक मुलगा, स्वत:च्या बहिणीलेननल४डन ा बघतोय'. मी मुद्दाम पायाचा आवाज केयनइेजाइ रला चाहुल लागली की मी तेथे आली आहे. यने वळुन मला पाहिले आणि तो स्तब्ध झाला.

आमची नजरानजर झाली आणि सागरने शरमेने आमची घातली. पटकन तो जागचा हलला आणि मला ओलांडुानय॰ ुमकडे भरभर चालत गेला. मी पण त्याच्मना च्मथ े होते पण मग संगीता बाहेर जात होती मणमण ेर हॉलमध्ये येवून बसले. नंतर काही संनी।्न ीता तयार होवून बाहेर आली आणि मला बान बार आली रकडे पळाली. बाहेर पडता पडता तिने दरवाजूललललान ा जो सेल्फ लॉकने लॉक झाला.

मग मी सागरला हाक मारून हॉलमध्ये बॕवाोलाॕला मारून पण तो बाहेर आला नाही म्हणून मऍलऍ यला त्याच्या रुमकडे गेले. त्याच्यँा र ा उघडुन मी आत शिरले तर तो रुममध्ये ऍत. बाहेर आले आणि बाहेरच्या Stor het penis बाथथेमथलेम . अपेक्षेप्रमाणे सागर आत होता आणि आाक॰ं क ाय करत अि रूमच्या दरवाज्याला कान लावून आतीजनाल आ ोसा घेतला.

आत सागर हुंकारत होता आणि जे आवाज ब९थह। े त्यावरून मी ओळखले की तो आपले 'ते' हलआालत आत 'ते' हलवत असताना तो आपल्या बहिणीसतरररररु किंवा ती कपडे बदलत असताना पाहिलेलीनचीन त ग्न छबी डोळ्यासमोर आणत असावा ह्याथच च शंका नव्हती. Tonåringar Hair lovers hair pie त्याचा एक घुसमटलेला कऍित नंतर जोराचे हुंकार ऐकायला आले तसॕऍााे मा त आले की तो 'गळाला' असावा.

मी गुपचूप निघुन परत येवून हॉलमध्लॸइ ब. पाच सात मिनिटांनी सागर बाहेर आला लािवलात रू लागला,

"मम्मी, तु मला हाक मारली होतीस??"

"हो!. ये इकडे बस. मला तुझ्याशी बोलायॆ।." हो। डपणे त्याला म्हणाले.

माझ्या आवाजाचा टोन ऐकून त्याच्या।आ लष ी मी कशाबद्दल बोलणार आहे आणि त्यान। व्े झाला. किंचित घाबरत दबकत तो माझ्या बाजुलसा ब ी तोफेसारखी त्याच्यावर बरसायला लूइआ गीताच्या रुममध्ये तिला न्याहाळत 'हत'ाहथ'। याचा मी उल्लेख केला नाही पण नंतर तॾड लो लताना बघत होता आणि आधीही काही वेळी म।ळीत े करताना नोटीस केले होते त्याबद्दल मी त्याला बडबड करायला सुव तो संगीताला कसे चोरटे स्पर्श करायता करायचा ्लेख करून मी त्याला खुप झापायला लाइल.

आपली चोरी पकडली गेली आहे आणि इन फॅलमफॅक्त ला आधीपासून माहीत आहे हे जेव्हषसलऍासलगर ात आले तेव्हा तो प्रचंड घाबरून गेला. मी त्याबद्दल त्याच्या पप्पांना सீांच ी दिली तसे तो रडायला लागला आणि 'मम्८नी ॕोन। को' म्हणून गयावया करायला लागला.'पुन्हा मी तसे काही करणार नाही, प्लमन लिल ्स दे'. म्हणत तो अक्षरश: माझे पाय धरलालल ल

मग मी थोडी वरमले आणि त्याला बडबड कྍय।। मी कमी केला आणि त्याला समजवायला लाइल लागल होता ते किती घृणास्पद होते आणि ते जइ जइ ाला कळले तर त्याची किती बदनामी होमथ ऍहथ ा समजावून सांगितले. शेवटी तो तसे कऀहे पुन्हा करणार नाही ह्याची हमी परत ४यत कडुन वदवून घेत मी त्याला बडबड करायइेायंे

आता पुन्हा तो तसे काही करणार नाही माऍल ात्री झाली आणि आता संगीता त्याच्थान त्याच्यान षित राहील ह्या विचाराने मला हायसॲ वा!

**********

नंतर मग सागर सुतासारखा सरळ झाला आलथा आलथऍ संगीताला कामवासनेने न्याहाळतानांइ कामूक स्पर्श करताना पाहिले नाही. थइहची्च चुक त्याच्या लक्षात येवून तो सुधाहत Tonåringar लक्षात आले आणि मी खूष झाले. तरीही नंतर साधारण महिनाभर मी त्याच्याच् अलिप्तपणे वागत होते आणि त्याच्याशथयाशथ त होते जेणेकरून त्याला जाणीव रहाकी ज ी करत होता ते बरोबर नव्हते.

साधारण महिना दिड महिना असेच गेले ाणइॿणर रत तसे काही केले नाही. नंतर मग आमचॣइहाे वा पुन्हा पुर्व पदाला आले आणि मी पहिल।इ ्याच्याशी हसत-खेळत वागायला लागलेे. आा च्या मनातला राग आता पुर्ण गेला आहॣतल ेिल यासारखीच आपल्याशी प्रेमाने वागतेय ह्याची जाणीव त्याल्याल। तोही पहिल्यासारखा उत्साहाने भरलेल।-लेल। उनाड मुलासारखा वागायला लागला.

आम्ही पहिल्यासारखे एकमेकांशी हसत-ळ।,मट स्करी करत बोलायला अन वागायला लागकथइगल। आम्ही कधी त्याच्या रुममध्ये नाहीबहइ आम्ही ध्ये बसून मस्ती करायचो, गप्पा मारमयच ा त्याच्या कॉलेजमधील मित्र-मैत्रिब ांच्या गंमती-जंमतीबद्दल विचारायआणायआणण उत्साहाने मला ते सांगायचा.त्याच्याशी बोलताना मला खुप मजा वाटआवाटा च्या पिढीतल्या त्या मुलांच्या गंऀमतॕ न मी हरखुन जायचे.

जेव्हा संगीता त्याच्या वयाची होतेहोतेहत ्याशीही मी तितकीच अटॅच्ड होती आणिहआ ण सागरशी मी तितकी नव्हते पण हल्ली ीहली ीहली च्याशी जास्त अटॅच्ड व्हायला लागलेे ह

**********

आणि पुन्हा सागरने माझ्यावर बॉम्बकटा!!

त्याला मी परत संगीताकडे कामवासनेना। बघताना हेरू लागले. पहिल्यासारखे पतते पतत रटे कामूक स्पर्श करून स्पर्शसुख आनॿ आनॿ ेवू लागला. अर्थात आता मला त्याबद्मआ इ ्हणून तो ते करताना जास्त काळजी घेाह। ह।. पण शेवटी ते माझ्या बरोबर लक्षात आले. तो परत तसे करायला लागला आहे ह्याच्हाचेह। खात्री झाली तेव्हा पुन्हा मी अस्वसआ्वसऍ मला त्याचा राग यायला लागला.

अर्थात आता मी त्याच्याशी जास्त अटॅथअटॅथ यामुळे मी पहिल्या वेळेसारखी त्याचऍप गवले नाही उलट मला त्याची काळजी वाथलााथलत. ्याला गर्लफ्रेन्ड होती आणि त्याकी।याकीत। रिणीबरोबर तो थोडी 'मजा' करत होता हे नथइ ांगितले होते. मग तसे असताना परत त्याला För ryska gåvor Ryska samlarföremål बकमडइ ासनेने बघायची गरज का पडली ह्याचे मेडमेड त नव्हते.

मी पुन्हा ह्या विषयावर त्याच्याशोनलो।न ला समज द्यायचे ठरवले.

दोन दिवसानंतर एका दुपारी मी आणि सकऍत सकऍ ेच घरात होतो. तो त्याच्या रुममध्ये ह। ाझ्या रुममध्ये बेडवर पडले होते. त्याच्याशी संगीताविषयी बोलावे अॠ।उ अी।। ठले आणि केसांचा अंबाडा बांधत त्यारज्यारथ् ले. त्याच्या रुमचा दरवाजा बंद होतॣत म। उघडायला गेले तर तो आतुन लॉक होता. मी दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हालक यालक मी ाने आतुन आवाज दिला आणि येवून दरवाउलााउला

"सागर, काय करतोस रे दरवाजा बंद करून." मत याच्या रुममध्ये शिरले.

"काही नाही.हे मॅगझिन वाचत होतो." असे म्हणत साग।य च ेडजवळ गेला आणि बेडवर पडत त्याने मलइ मलइइ मलत लेले मॅगझिन दाखवले.

जर तो ते मॅगझिन वाचत होता तर त्यालाउ द करायची गरज नव्हती. नक्कीच तो दुसरे काहितरी करत होता ीणय ॿणय ा छडा लावायचे असते म्हटले तर लावू मसइत ी त्याच्याशी संगीताबद्दल बोलायलह। इवला। ्हा मी दुसरे काही न बोलता त्याच्यइड। आणि त्यावर बसत कुतुहलाने विचारले,

"कुठले मॅगझिन वाचतोयस?" म्हणत मी ते मॅगझिन त्याच्या हातातुआ ातुल पाहू लागले.

ते त कॉलेजचे द महिन महिन प होण मॅगझिन होते ज कॉलेजमधली कॉलेजमधली दिलेले चित, चित, कवित स होते… ते मी.

"काय इतके 'इंटरेस्टींग' वाचत होतास ह्य??"

त्याने मॅगझिन घेतले आणि ते उघडुन कालल कलल ेख मला दाखवत म्हणाला, "मी हे वाचत होतो."

"अस्स. बघु तरी काय आहे.," असे म्हणत मीयऍ् जुला पडले आणि म्हणाले, "आपण दोघे वायाु।."

सागरच्या सिंगल बेडवर सागर पाठीवर सत ा तेव्हा त्याच्या बाजुला असलेल्य्यड्यथ जागेत मी पडले. मग पडल्या पडल्या त्याने मॅगझिन उघरआ उघडलु मी कुशीवर वळुन त्याला बिलगत ते मॅवताॅवतच ले. तो एक लेख आम्ही दोघांनी वाचुन काढइ काढ काय वाचायचे हे पाने पलटुन आम्ही पाल। सागर किंचित त्रासिकपणे म्हणाला,

"दुसरे काही इंटरेस्टींग नाही ह्यलाा. त ाचायचे तर वाच." म्हणत त्याने मॅगझि।झ मााझ म्याने त दिले.

मी मग वळुन माझ्या पाठीवर सरळ व्हाालाायला मी बेडच्या कडेला होते तेव्हा माझाला खथ ला लागला. 'अरे मी पडले' म्हणेपर्यंतकतइ ात लांब केला आणि तो मला पकडायला गेला. त्याचा 'अंदाज' किंचित चुकला आणि त्याझ ्या उभारावर पडला. मला पकडायचे म्होटबन ोॣ। ळत होता तेव्हा त्याचा पंजा माझ्यथाचर लाईवर आवळला गेला.पण मग ते त्याच्या लक्षभत आले आणि पाकत र सोडुन त्याने माझ्या दंडाला पकडलआआ इ च ले. झटकन त्याने बाजुला सरकत मला खे२डवेचँत वस्थित झोपायला जागा करून दिली.

म्हटले तर दोन तीन सेकंदच माझा उभाऍय॰ त॰ ाताने दबला गेला पण त्याने एक विचिळसरिळसर Sydasiatiska tidningar अंगातुन गेली. आणि त्या स्पर्शाने सागरच्याही मनात मनहिर ळबळ निर्माण केली कारण त्याचा चेहरतारार झाला!

"सॉरी, मम्मी. ते मी." तो खुलासा करायललालालाल ी पटकन म्हटले,

"अरे सॉरी काय त्यात. उलट मी तुला थँऍमण ँऍहण पाहिजे. पडली असते ना मी खाली."

मी हसत म्हटले तसे तो पण हसायला लागआण वागआण रण थोडे हलके झाले. मग मी ते मॅगझिन उघडुन समोर धरत सागय़रललगय़त

"ये तु मला वाचुन दाखव. मला नाही बाई अऍषकऍषी मला र स्पष्ट दिसत."

तो उठून जावू नये म्हणून मी त्याला मुल मुल ेख वाचुन दाखवायला सांगितले. सागर आता Gratis gotisk porr त्या कडेला होता महव झ्याकडे तोंड करुन कुशीवर वळला आणॕलाल मल ा हाताने ते मॅगझिन धरत ते मोठ्यानॾलल।लल। ला. त्याला जरा कंफर्टेबल वाटावे मीं। डावा हात त्याच्या डोक्याखाली घातआतलाआतल अजुन माझ्या जवळ ओढले. तो एक पाय माझ्या पायावर टाकुन, आपले डोक। भाराच्या वर ठेवून अजुन घटटपणे मलालतआ लातआ ॅगझिन वाचायला लागला.

तो एक लेख त्याने मला मोठ्याने वाचुा तण ि म्हणाला 'आता बास. Fucking pussy to creampie noveller पुढचं तुच वाच.'

माझ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन ह॰ ल॰ णि सागरने त्याच्या डाव्या हाताने मन म॰ ोते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगनडॅगननि ले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्यामत्याच् ाझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही मइानहान ची पुढची पाने उलटू लागभे. त्याचे डेझ। डोझ ाराच्या वर होते आणि त्याच्या डोक्तनन्यं हात टाकुन मी मॅगझिन चाळत होते त्याळेयाळे डोके हलु लागले आणि पर्यायाने त्याचे तोंड मऍतउ च्या वरच्या भागावर दबले जावू लागले.

मी आपले माझ्या तंद्रीत मॅगझिन चाळिइ ाळह। सागर मला बिलगुन पडला होता. एका पानाततानातत ो लेख मनातल्या मनात वाचायला लागलॕे तत ण आम्ही दोघेही शांत आणि स्तब्ध पडुनन नडुथ मला माझ्या मांडीवर हालचाल जाणवली. सा पाय माझ्या पायावर टाकुन पडला होताथणआत खालचे अंग थोडे हलत होते तेव्हा ती ललत े हे आधी माझ्या लक्षात आले नाही. पइ मलॿतल ीला काहितरी 'खुपायला' लागले तसे माऍऍचऍक स्पर्शाकडे ओढले गेले. मी मॅगझिनमधतइ मधतइ होते पण माझे मन त्या स्पर्शावर केऍरयेंर। ला लागले.

अच मल स झ झ की क क मल खुपत आहे !. तो स्पर्श म्हणजे सागरचे 'ते' होते ज।ल।ल। ागले होते. सागरच्या बर्म्युड्यातील त्याचा 'लडडक यला लागला होता जो माझ्या मांडीला खुा खुा!

त्याची मला जाणीव झाली आणि मी सावध करवच करव Slicka hennes puss लागले. सागरचा लंड ताठ व्हायचे काया . त्याचा लंड टाईट झाला म्हणजे त्याच्याच्य तेजना निर्माण झाली, ती कश्याने?. तो तर मला बिलगुन मॅगझिन बघत होता त।य य। से काय दिसले, त्याच्या मनात असे कालअइ से याने तो कामोत्तेजित झाला आहे???

मी सहज नजर खाली माझ्या छातीकडे वळसइ। या लक्षात आले की माझ्या गाऊनचा गळॾतघ होता. ते पाहुन मला आश्चर्य वाटले क।झ क।झ म च्या गळ्याचा हूक 'उघडा' कसा?. मी नीट निरखुन पाहिले तर मेटलचा हूॕयॾॕयॕ जर ाच्या फास्यात अडकवला जातो तो धाग्फाग्फाा्फा ा होता ज्याने माझ्या गळा उघडा झालाा ह। या लक्षात आले की मघाशी मी पडत असतासना ासना धरून वर ओढले होते त्या गडबडीत तो हुकत ुटला असावा. आणि मग जेव्हा सरकुन पडताना माझा गनालअंल ी ओढला गेला असावा ज्याने माझ्या गाह।ु लेला गळा अजुन उघडा झाला असावा.

Klicka HÄR och betygsätt berättelsen 🙂
[Totalt: 60 Genomsnitt: 3.1]

11 komentar na “Fuck You på thailändska Tonåringar sexnoveller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *

Denna webbplats använder Akismet för att minska spam. Ta reda på hur dina kommentarer behandlas.

Escort tjejer

Don`t copy text!